Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Fixem Centrum Narzędziowe

zadzwoń do nas:
(+48) 25 308 12 12
Język
Karta Podarunkowa

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Upominkowej Fixem.

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin Karty Upominkowej Fixem;

b) Wydawca - spółka Fixem S.C. z siedzibą w Ujrzanowie 292; 08-110 Siedlce, NIP: 821-25-18-473; REGON: 141280177;

c) Karta Upominkowa Fixem lub Karta - bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę w formie elektronicznej lub papierowej, zakupiony i zasilony w w sklepie stacjonarnym lub w Sklepie Internetowym Fixem pod adresem www.fixem.pl, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w sklepie stacjonarnym Fixem oraz w Sklepie Internetowym Fixem; szczególną postacią Karty Upominkowej Fixem jest Voucher elektroniczny Fixem;

d) Voucher elektroniczny Fixem lub Voucher elektroniczny – bon towarowy na okaziciela, wydany przez Wydawcę, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Sklepie Internetowym Fixem prowadzonym pod adresem www.fixem.pl, stanowiący szczególną formę Karty Upominkowej Fixem, udostępniany nabywcy w formie kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, SMS, w formie drukowanej;

e) Nabywca - osoba, która w sklepie stacjonarnym lub Internetowym Fixem dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Upominkowej Fixem; w odniesieniu do Vouchera elektronicznego za Nabywcę rozumie się podmiot nabywający Voucher elektroniczny od Wydawcy w uzgodnionej z Wydawcą formie (SMS, mail itd.), w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć na rzecz Beneficjentów, np. w ramach programów pracowniczych;

f) Beneficjent – osoba otrzymująca od Nabywcy Voucher elektroniczny zakupiony przez Nabywcę;

g) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Upominkowej Fixem(w tym również Vouchera elektronicznego);

h) Sklep Internetowy Fixem- sklep internetowy Fixem prowadzony przez Wydawcę pod adresem:, www.fixem.pl.

1.3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą (w tym lub kartą kredytową) określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Upominkowej Fixem, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w sklepie stacjonarnym oraz Internetowym Fixem.

1.4. W przypadku nabycia Karty Upominkowej Fixem w Sklepie Internetowym Fixem akceptowaną przez Wydawcę formą płatności jest karta płatnicza (w tym karta kredytowa), Przelewy24 oraz przelew bankowy.

1.5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości aktywacji Karty Upominkowej Fixem. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie stacjonarnym oraz Internetowym Fixem.

1.6. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w pkt. 1.7 poniżej - nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Upominkowa fixem nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

1.7. W przypadku nabycia Karty Upominkowej Fixem w Sklepie Internetowym Fixem, Nabywcy będącym konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach oraz warunkach określonych w regulaminie Sklepu Internetowego Fixem.

2. Zakup Karty Upominkowej Fixem nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

3. Karta Upominkowa Fixem jest ważna na czas nieokreślony.

4. Wydanie Karty Upominkowej Fixem

4.1. Karty Upominkowe Fixem są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

4.2. Wydanie Karty Upominkowej Fixem może nastąpić jedynie w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie Internetowym Fixem

4.3. Nabywca poprzez nabycie Karty Upominkowej Fixem oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Beneficjenta lub Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Beneficjent lub Użytkownik poprzez użycie Karty Upominkowej Fixem oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

4.4. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty pominkowej Fixem. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Fixem oraz Sklepach Internetowych Fixem i nie podlegają oprocentowaniu.

5. Zasady użytkowania Karty Upominkowej Fixem

5.1. Do realizacji w Sklepie Fixem będą przyjmowane wyłącznie Karty Upominkowe Fixem nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

5.2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Upominkową jednokrotnie.

5.3. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów lub usług przewyższy aktualną wartość Karty Upominkowej Fixem, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą (w tym kartą kredytową) lub inną Kartą Upominkową (w tym Voucherem elektronicznym).

5.4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Fixem (w tym Vouchera elektronicznego) w następujących przypadkach:

a) uszkodzenia Karty Upominkowej Fixem w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

b) braku wystarczającej ilości środków na Kacie Upominkowej Fixem pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 5.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe;

c) braku technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej Fixem (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy);

5.5. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Upominkowej Fixem wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

5.6. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Upominkowej Fixem Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty.

5.7. Użytkownik ma prawo dokonać wymiany kilku posiadanych Kart Upominkowych Fixem na jedną Kartę Upominkową Fixem, przy czym wartość Karty wydawanej w ramach wymiany odpowiadała będzie łącznej wartości Kart wymienianych. Ze względu na sposób udostępniania Voucherów elektronicznych możliwa jest jedynie wymiana Vouchera elektronicznego na inną Kartę (inne Karty); nie jest możliwe natomiast dokonanie wymiany Karty na Voucher Elektroniczny. Wymiana opisana w niniejszym punkcie następuje w Sklepie Fixem.

6. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Upominkowej Fixem.

6.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Fixem od momentu ich wydania (udostępnienia) Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty Upominkowej Fixem po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca, Użytkownik lub Beneficjent nie będą także zgłaszać względem Wydawcy żadnych roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty Upominkowej Fixem. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi, Nabywcy lub Beneficjentowi Karty Upominkowej Fixem zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania.

6.2. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Upominkowej Fixem jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik lub Beneficjent tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Beneficjent lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.

6.3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Karty Upominkowej Fixem, w tym z jej wydawaniem oraz używaniem będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 08-110 Siedlce, Ujrzanów 292a, z dopiskiem "Karta Upominkowa – reklamacja".

7. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

7.1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub w części przy użyciu Karty Upominkowej Fixem, zostanie przez Wydawcę wystawiona nowa Karta Upominkowa równa co do wartości jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów. O ile zwrot dotyczy towarów zakupionych przy użyciu Vouchera elektronicznego, wówczas Użytkownik otrzyma w związku z dokonywanym zwrotem Kartę Upominkową Fixem uznaną kwotą określoną w zdaniu poprzednim.

7.2. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Upominkową Fixem będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury dokumentujących zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Upominkowej Fixem.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wydanie (udostępnienie) Karty Upominkowej Fixem nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

8.2. Karta Upominkowa Fixem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest instrumentem płatniczym.

8.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

8.4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem.

8.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń terytorialnych lub ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Upominkowych fixem i zakończenia wydawania i realizacji Kart Upominkowych Fixem bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Upominkowych Fixem Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.fixem.pl/KartaPodarunkowa. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem www.fixem.pl/KartaPodarunkowa. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych Fixem postanowienie pkt. 1.6 stosuje się odpowiednio.